Privacy Statement Premium ID

Dit is de privacyverklaring van Premium ID – geregistreerd handelsnaam van PromoCat B.V. – gevestigd te Groningen aan de Zeewinde 9- 5 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70939373. Je kunt contact met ons opnemen via de wijzen als omschreven op onze website.

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke wijzen PromoCat B.V. persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt, ingedeeld naar de verschillende verwerkingsactiviteiten.

 

Wij hechten grote waarde aan de privacy van eenieder en verwerken persoonsgegevens daarom volgens de in Nederland en in de Europese Unie geldende privacyregelgeving. Tevens voeren wij een privacy-administratie en houden wij als onderdeel daarvan onze verwerkingsactiviteiten bij in een register van verwerkingsactiviteiten. Uiteraard hanteren wij passende beveiligingsmaatregelen, zowel organisatorisch en technisch, om de veiligheid van de persoonsgegevens te kunnen waarborgen.

 

Voor wie geldt dit Privacy Statement?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen waarvoor Premium ID persoonsgegevens verwerkt.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:
• Bezoekers van onze website.
• (Medewerkers van) klanten van Premium ID.
• Ontvangers van Premium ID haar nieuwsbrieven en andere mailings.
• Potentiële klanten van Premium ID.
• (Medewerkers van) leveranciers.
• Derden die met Premium ID communiceren.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Premium ID?
Premium ID verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

 

Door u aan Premium ID verstrekt:
• Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor:
   o de uitvoering van de overeenkomst;
   o het verlenen van diensten; en/of
   o het leveren van producten.
• Persoonsgegevens die u aan Premium ID verstrekt in het kader van ingeschreven nieuwsbrieven.

 

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:
• Gegevens aangaande uw bezoek aan onze website.
• Gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht, bijvoorbeeld uw IP adres.
• Uw surfgedrag en interesses.

 

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:
• Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms, zoals LinkedIn.
• Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster.

 

Afhankelijk van de geleverde diensten of producten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
• Naam.
• NAW-gegevens.
• Telefoonnummer.
• Geslacht.
• Geboortedatum.
• Leeftijd.
• E-mailadres.
• IBAN.
• Bedrijfsgegevens.
• Functie.
• Informatie die u zelf invult in het open veld in het contactformulier.
• Gebruikersnaam.
• Inloggegevens.
• Interesses.
• Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website.
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

 

Waarom verwerkt Premium ID uw persoonsgegevens?
Premium ID gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:
• Om u een demo te kunnen geven en informatie te kunnen verstrekken
• Om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en diensten aan u te kunnen leveren
• Om met u te communiceren door middel van het verzenden van e-mails, elektronische nieuwsbrieven en/of post
• Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website. Voor een uitgebreidere uitleg hierover zie ‘Cookies’ en ‘Gebruik van Google Analytics’ in deze Privacy Statement.
• Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening.

 

De beveiliging van uw gegevens
Premium ID neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Premium ID toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Premium ID hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Premium ID heeft eveneens een protocol opgesteld voor het (tijdig) melden van datalekken.

Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u via info@premiumid.nl of +31 (0)85 130 2558 contact met ons op te nemen.

 

Inschakelen/ delen gegevens met derden
In bepaalde gevallen kan het voor Premium ID noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:
• Derden die van belang zijn voor de diensten die wij verstrekken of producten die wij leveren.
• Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
• Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers en leveranciers van communicatiediensten.

 

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden.

 

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Premium ID is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Premium ID en dus op verzoek en conform instructie van Premium ID handelt, sluit Premium ID met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

 

Gegevens buiten de Europese Unie
Premium ID zal, met uitzondering van via Google Analytics verkregen persoonsgegevens, geen persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie.

 

Grondslagen
Bij de verwerking van persoonsgegevens door Premium ID baseert Premium ID zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van diensten of producten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer u geen klant bent, het ontvangen van commerciële communicatie.

 

Ten slotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Premium ID, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor klanten en actieve contacten van Premium ID. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling
Premium ID neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor u kunnen hebben.

 

Er vindt geen ‘profiling’ plaats bij Premium ID.

 

Uw rechten
U kunt Premium ID verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Voornoemde rechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van de eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan deze rechten uit te oefenen ten aanzien van persoonsgegevens van anderen. Premium ID kan hiervoor aan u vragen om zich nader te identificeren.

 

U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Premium ID zal de verwerking niet staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

De voornoemde rechten kunnen door u uitgeoefend worden door per e-mail of telefonisch contact op te nemen opnemen met Premium ID via info@premiumid.nl, of +31 (0)85 130 2558. Ook kunt u een brief sturen naar het adres van Premium ID: Zeewinde 9-5, 9738 AM te Groningen.

 

Wilt u van ons geen nieuwsbrieven of e-mailberichten meer ontvangen? U kunt zich op elk moment kosteloos uitschrijven via info@premiumid.nl.

 

Klachtenregeling
Bij Premium ID hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze klanten met onze dienstverlening. Daartoe doen wij regelmatig onderzoek en de uitkomsten daarvan gebruiken we om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij uw contactpersoon binnen Premium ID. Neemt u voor meer informatie daarover contact op via info@premiumid.nl, of +31 (0)85 130 2558. U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Premium ID in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Privacy Statement aan veranderingen onderhevig
Premium ID behoudt zich het recht voor om deze Privacy Statement aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal Premium ID dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze Privacy Statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Premium ID en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

 

Cookies
Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden gebruikt en teneinde verbeterde navigatie voor onze bezoekers te kunnen faciliteren, maakt PromoCat gebruik van cookies zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

 

Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website hebben wij uw toestemming nodig. Bij het eerste bezoek aan de website wordt uw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de website geen niet-functionele cookies ontvangt. Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van PromoCat. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

In onze cookiestatement leest u terug welke cookies PromoCat gebruikt.

 

Gebruik van Google Analytics
Premium ID maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Premium ID. Premium ID heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

 

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Premium ID krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken en altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren.

 

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU – US Privacy Shield verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

 

Als u naar aanleiding van deze Privacy Statement contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 Telefonisch +31 (0)85 130 2558
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
 E-mail info@premiumid.nl
 Post Premium ID
Zeewinde 9-5
9738 AM Groningen

Dit Privacy Statement is voor het laatst aangepast op 28 april 2022.

 

x

Cookiemelding

Natuurlijk maken we bij PremiumID ook gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt.

We verzamelen verschillende soorten cookies in onze systemen om meer inzicht te krijgen in het bezoekersgedrag op de website. Dit gaat om functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies.

Lees meer

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed blijft werken zodat je de juiste informatie op onze website krijgt te zien als je nog eens terugkomt.

Analytische cookies gebruiken we om in te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en bijvoorbeeld welke pagina’s het beste voor ons werken.

Tracking cookies zijn de ‘advertising cookies’, die we kunnen gebruiken om jouw surfgedrag op onze website te volgen, zodat we je gepersonaliseerde online advertenties kunnen aanbieden. Wij maken specifiek gebruik van trackingcookies door Google (Doubleclick en AdWords) en Facebook.

De functionele- en analytische cookies hebben geen impact op jouw privacy, hiervoor hoeven we dus geen expliciete toestemming te vragen. We vragen dus enkel jouw toestemming voor het gebruik van tracking cookies! De informatie van deze cookies wordt voor maximaal 90 dagen bewaard. Je kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per soort internetbrowser en apparaat.

Ga je akkoord? Cookies accepteren Cookies niet accepteren
Cookies geaccepteerd!