Privacy policy

Versie 18 mei 2018

 

Dit is de privacyverklaring van Premium ID – geregistreerd handelsnaam van PromoCat B.V. – gevestigd te Groningen aan de Zeewinde 9- 5 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70939373. Je kunt contact met ons opnemen via de wijzen als omschreven op onze website. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke wijzen PromoCat B.V. persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt, ingedeeld naar de verschillende verwerkingsactiviteiten.

 

Wij hechten grote waarde aan de privacy van eenieder en verwerken persoonsgegevens daarom volgens de in Nederland en in de Europese Unie geldende privacyregelgeving. Tevens voeren wij een privacy-administratie en houden wij als onderdeel daarvan onze verwerkingsactiviteiten bij in een register van verwerkingsactiviteiten. Uiteraard hanteren wij passende beveiligingsmaatregelen, zowel organisatorisch en technisch, om de veiligheid van de persoonsgegevens te kunnen waarborgen.

 

 

1. Wie zijn wij?
Wij zijn Premium ID – een geregistreerd handelsnaam van PromoCat B.V. – ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70939373. Wij zijn gevestigd aan de Zeewinde 9-5, 9738 AM Groningen.

 

 

2. Websitebezoek
Bij het bezoek aan onze website en aan door ons geleverde webshop wordt gebruik gemaakt van een aantal cookies. Het doel is om de websites goed te laten functioneren en inzicht te krijgen in het gebruik van onze websites. De wettelijke grondslag voor ons gebruik van al onze cookies is de noodzakelijkheid voor ons gerechtvaardigde belang het gebruik van de website te onderzoeken en te verbeteren.

Wij verstrekken in beginsel géén persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor het voldoen aan een ambtelijk bevel of wettelijke plicht, bijvoorbeeld bij het onderzoek naar strafbare feiten.

 

 

2.1 Functionele cookies
Deze cookies zijn nodig voor de werking van Mijn PromoCat. Mijn PromoCat is alleen toegankelijk met inloggegevens.

Cookie: PHPSESSID, token -> Met deze 2 cookies wordt de bezoekers sessie bijgehouden, waardoor sessievariabelen voor de werking van www.promocat.nl kunnen worden opgeslagen.

 

 

2.2 Tracking cookies
Cookie: _ga,_gat,_gid__utma,__utmz -> Google Analytics

 

 

3. Nieuwsbrief
Wanneer je een nieuwsbrief van ons ontvangt, dan verwerken wij daarvoor enkel uw naam en e-mailadres. Het doel is om u te informeren over onze diensten. Met onze nieuwbriefprovider Mailchimp is een passende verwerkersovereenkomst getekend voor hun dienst. De wettelijke grondslag voor ons gebruik van de nieuwsbrief is de noodzakelijkheid voor ons gerechtvaardigde belang om ontvangers op de hoogte te brengen van nieuws in het kader van (de verkoop van) onze dienstverlening en rondom het recht.

Het is altijd mogelijk voor ontvangers om zich gemakkelijk uit te schrijven van de nieuwsbrief. Je persoonsgegevens zullen net zo lang verwerkt worden als u staat ingeschreven voor de nieuwsbrief. Schrijft je jezelf uit, dan zullen wij uw persoonsgegevens moeten verwerken om ervoor te zorgen dat u niet opnieuw een nieuwsbrief van ons ontvangt.

 

 

4. Gebruik van onze diensten
Van onze opdrachtgevers verwerken wij uiteraard de NAW-gegevens, overige contactgegevens, betaalgegevens, identificatiegegevens en overige persoonsgegevens die door of over de opdrachtgevers aan ons worden toevertrouwd. Dit doen wij in onze rol als opdrachtnemer en daarmee als ‘verwerker’. Opdrachtgevers dienen met ons daartoe een aparte ‘verwerkingsovereenkomst’ te sluiten, die wij proactief toezenden ter ondertekening. Het doel van deze verwerkingen is om onze diensten goed te kunnen verlenen. De wettelijke grondslag voor deze verwerkingen is gebaseerd op een noodzakelijkheid ter uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang.

Gegevens van gebruikers zullen ook worden doorgegeven aan aangesloten dienstverleners, zoals leveranciers van producten die via onze webshops worden besteld. Dat is noodzakelijk om de transacties voor de gebruikers uit te voeren.

Met onze sub-verwerkers, zoals leveranciers van telefonie, klantsystemen, boekhoudpakketten en facturatiesystemen, hebben wij waar nodig passende verwerkingsovereenkomsten gesloten. De persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening worden standaard 5 jaar bewaard na het beëindigen van de dienstverlening en waar belastingwetten het voorschrijven 7 jaar.

 

 

5. Rechten van betrokkenen
Betrokkenen hebben het recht, wanneer wij verantwoordelijk zijn voor de betreffende verwerking, om ons te verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens of om een beperking van de verwerking daarvan. Ook hebben betrokkenen het recht om tegen verwerkingen bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens. Deze rechten zijn overigens niet zonder meer altijd inwilligbaar, omdat de privacyregels daar ook grenzen aan stellen.

 

 

6. Nadere informatie
Voor nadere vragen over ons privacybeleid kan je contact met ons opnemen via de wijzen als omschreven op onze website. De Autoriteit Persoonsgegevens is de bevoegde toezichthouder op en waar eventuele klachten gedaan kunnen worden over de verwerkingen van persoonsgegevens.